Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Blancier B.V.
1.2 De website van Blancier richt zich op de mondiale markt.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Blancier is gegeven.
1.4 Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Blancier garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze website. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Blancier het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging per e-mail door Blancier.
2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Blancier schriftelijk zijn vastgelegd.
2.4 Koper en Blancier komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele grensoverschrijdende belastingen. Blancier geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Blancier bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Blancier teruggenomen.
3.3 De prijzen van Blancier zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.
3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Blancier onjuiste prijzen vermeld staan, behoudt Blancier zich het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 10 dagen kenbaar te maken. Na goedkeuring door Blancier kan de klant de eventueel reeds geleverde goederen retour zenden. De kosten komen geheel voor rekening van de klant. Blancier behoudt zich het recht voor een restocking fee te hanteren van 30% van de aanschafprijs inclusief btw.
3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4. Betalingen

4.1 Blancier hanteert het principe van voorafgaande betaling.

5. Aflevering en leveringstermijn
5.1 Producten worden na pas na betaling door Blancier besteld bij Lottermann & Söhne. Afnemer betaalt door middel van overschrijving.
5.2 De door Blancier opgegeven levertijden gelden als nadrukkelijke indicatie, maar zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Blancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3 De door Blancier opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling per e-mail is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde medewerkers van de klantenservice.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden dan wel op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden dan wel afgeleverd op het postkantoor.
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Blancier de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6 Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 10 werkdagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Blancier, mits vergezeld van de factuurbon, retourbon en originele, onbeschadigde verpakking. Let op: Dit geldt niet voor horloges met inscriptie!
5.7 Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 5.6, kan slechts plaatsvinden na elektronische (per e-mail) aanmelding bij Blancier.
5.8 Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 5.6 en 5.7, dienen uiterlijk binnen 20 dagen na afleverdatum in bezit te zijn van Blancier.
5.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 5.6, 5.7 en 5.8, zal Blancier zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. Blancier behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. Blancier is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
5.10 Blancier zal producten direct of uiterlijk binnen 10
dagen na retourname inspecteren.
5.11 Indien producten beschadigd zijn zal Blancier de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.12 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan.

7. Garantie
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Blancier getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door Blancier van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2 Garantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. Uiteraard draagt Blancier hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
7.3 In geval van een defect dat valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 10, inclusief subleden, niet van toepassing.

8. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Blancier geleverde producten en/of diensten.
8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Blancier danwel haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3 De koper zal Blancier direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Blancier te melden.

9. Intellectueel eigendom
9.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze website berusten bij Blancier danwel haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Blancier ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 De koper mag merken van Blancier niet gebruiken
anders dan in verband met het product zelf.
9.4 Blancier verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de mondiaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Blancier, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5 De koper stelt Blancier direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Blancier inbreuk doet op enig mondiaal geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6 Blancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blancier.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Blancier nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Blancier is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
10.2 Blancier is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval van elektriciteit en andere storingen.
10.3 Blancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
10.4 De koper is gehouden Blancier te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.5 Blancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Blancier iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

11. Overmacht
11.1 Indien Blancier door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
11.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3 Onder overmacht wordt door Blancier verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Blancier of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het
ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4 Zowel de koper als Blancier zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

12. Toepasselijk recht
12.1 Op de door Blancier gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13. Geschillenbeslechting
13.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Blancier B.V. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 24361836 0000.

Leveringsvoorwaarden
1. Betrokken partijen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Blancier B.V. (als leverancier) en u (als afnemer).

2. Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u na het plaatsen van een elektronische bestelling (door middel van het bestelformulier) een elektronische bevestiging van Blancier heeft ontvangen. Over de ontvangst van deze bevestiging kan niet worden gediscussieerd. Blancier kan te allen tijde aantonen dat deze bevestiging naar het juiste
e-mailadres is verzonden.

3. Afbeeldingen
Afbeeldingen van uw bestellingen komen kan de wijzerplaat afwijken hetgeen u geleverd krijgt.De door u gebruikte monitor of printer zijn van invloed op de kleur van de op deze website gebruikte afbeeldingen. Kleuren van het bestelde model kunnen hierdoor enigszins afwijken van het aan u geleverde model.

4. Betalingen
Blancier hanteert het principe van voorafgaande betaling. Na verzending van het bestelformulier, ontvangt de klant een elektronische factuur. U kunt kiezen om het verschuldigde bedrag aan ons over te maken, of gebruik te maken van Paypal. Deze betalings methode wordt door 180 miljoen mensen als een zeer betrouwbaar en veilig betalingsysteem gezien. Via Paypal (http://www.paypal.nl) kunt u veilig via creditcard betalen. Zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan aan Blancier, wordt de bestelling verzonden aan Lottermann & Söhne. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met kamerman@blancier.com

5. Productprijzen
De in de bouwmodule aangegeven prijzen zijn in euro's inclusief btw. Verzendkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Deze verzendkosten worden wel vermeld op de elektronische factuur.

6. Levering
Levering van de door u bestelde producten geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van Blancier. Indien op uw bestelling verzendkosten van toepassing zijn zal dit in de bevestiging nogmaals worden vermeld. De levertijd na bestelling bedraagt maximaal 6 weken. Levertijden gelden als nadrukkelijke indicatie, niet als deadline.

7. Zichttermijn
Voor alle producten* geldt dat zij binnen 10 dagen door u kunnen worden geretourneerd indien het bestelde product niet overeenkomt met het geleverde product. Hiertoe dient u per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van Blancier. Verzendkosten blijven voor uw rekening. Producten dienen ongebruikt te blijven en in staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Retourgezonden producten die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet vergoed, in alle andere gevallen zal Blancier het aankoopbedrag van het product vergoeden. Verzendkosten worden echter niet vergoed.
*Let op: Dit geldt niet voor horloges met inscriptie of door u zelf tijdens een horlogeseminar gebouwd horloge.

8. Reclamatie
Blancier is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door Blancier worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Blancier en u is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk onderling opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen beide partijen een gerechtelijke procedure starten.

Impressum
Blancier BV
Nederland

Vertegenwoordigende vennoot: W. Kamerman

Verantwoordelijke kamer: Blancier BV staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24361836.

BTW-nummer: NL 8133.52.198.B01
Inhoudelijk verantwoordelijke: W. Kamerman
Aansprakelijkheidsclausule: Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gekoppelde sites zijn uitsluitend de betreffende beheerders verantwoordelijk.
--